Kapka Naděje

Organizační struktura

Svobodová

Vendula Pizingerová

prezidentka a zakladatelka

Po ukončení studia na gymnáziu v roce 1990 nastoupila do reklamní agentury, kde působila do roku 1992. Poté začala pracovat v právě se zakládající Straně podnikatelů, živnostníků a rolníků ČR jako zástupce generálního sekretáře a později jako tisková mluvčí. Tuto činnost ukončila v r.1995, kdy uzavřela sňatek s Karlem Svobodou. V roce 1996 se jim narodila dcera Klárka, která během dvou let onemocněla leukémií. Již v průběhu léčení se paní Svobodová zajímala o kvalitu života dětí v nemocnici a později začala pomáhat těmto dětem trvale díky založení nadačního fondu. V roce 2015 uzavřela sňatek s Josefem Pizingerem.

Správní rada nadačního fondu

Vendula Pizingerová

předsedkyně správní rady

---

Milada Karasová

členka správní rady

Po ukončení studia na střední ekonomické škole a jazykové škole pracovala do roku 1985 jako modelka, do roku 1989 pak jako profesionální průvodkyně Čedoku a Autoturistu. Koncem roku 1989 založila modelingovou agenturu Czechoslovak models, jejímž výhradním předmětem činnosti je full service v oblasti modelingu v tuzemsku a zahraničí. Přes agenturu se zviditelnily takové současné top modelky jako je Tereza Maxová, Eva Herzigová, Simona Krainová a Pavlína Němcová.

---

Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

člen správní rady

Vystudoval na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Od r. 1976 pracuje na II. dětské klinice FN Motol, od r. 1981 se věnuje dětské hematologii a od r. 1988 je vedoucím lékařem oddělení dětské hematologie II. dětské kliniky. Jeho hlavním odborným zájmem je diagnostika a léčba dětské leukémie a transplantace kostní dřeně. Této problematice byla věnována jeho kandidátská disertační práce i habilitační práce. MUDr. Starý je členem mezinárodní společnosti pro dětskou onkologii SIOP, členem evropské pracovní skupiny pro diagnostiku a léčbu myelodysplastického syndromu u dětí EWOG-MDS, členem mezinárodní pracovní skupiny pro diagnostiku a léčbu dětské leukémie I-BFM-SG a předsedou Pracovní skupiny pro dětskou hematologii České republiky. Absolvoval řadu zahraničních studijních pobytů v západoevropských zemích i v USA.

---

MUDr. Simona LewandowskáMUDr. Simona Lewandowská

členka správní rady

Absolvovala v r. 1992 1. lékařskou fakultu UK v Praze. Od roku 1992 do r. 1997 pracovala a stážovala na několika psychiatrických klinikách i v odborných ambulancích, zúčastňovala se odborných vědeckých kongresů a seminářů. Od r. 1993 současně pracuje jako vedoucí prodeje ve firmě Comesa A CG-Werfen Company, která je světovým výrobcem úzce specializované lékařské techniky a zdravotnického materiálu a je zastoupena ve 28 zemích světa. S Nadačním fondem Kapka naděje spolupracuje od počátku jeho založení v r. 2000.

---

Ing. Petr Šindler, Ph.D.Ing. Petr Šindler, Ph.D.

člen správní rady

Vystudoval Obchodně-podnikatelskou fakultu Slezské univerzity v Opavě a v roce 2003 získal doktorát na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2006 pracuje ve společnosti Shell Czech Republic a.s., kde má na starosti komunikaci a vnější vztahy v regionu střední a východní Evropy. Zákazníci věrnostního programu Shell ClubSmart v České republice podporují prostřednictvím Nadačního fondu Kapka naděje dlouhodobě Český registr dárců krvetvorných buněk. Díky jejich pomoci patří společnost Shell Czech Republic a.s. k nejvýznamnějším partnerům nadačního fondu.

Dozorčí rada nadačního fondu

JUDr. Miloš ProfousJUDr. Miloš Profous

předseda dozorčí rady

V roce 1985 úspěšně ukončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, doktorem práv je od roku 1985 a advokátem zapsaným u České advokátní komory je od roku 1988. Je zakladatelem a společníkem advokátní kanceláře Profous Legal. Před jejím založením působil jako společník v českých renomovaných advokátních kancelářích - Balaštík, Fiala, Profous & spol. a Fiala, Profous, Maisner & spol., se zaměřením na poskytování právních služeb významným českým i mezinárodním klientům a to zejména v oblasti práva obchodního a občanského, pracovního práva, dále pak práva duševního vlastnictví, IT, osobních údajů, konkurzu a vyrovnání. Je členem České advokátní komory, Slovenské advokátní komory a Jednoty českých právníků a rozhodcem Slovenské arbitráže s.r.o. 
Specializuje se na oblasti obchodního práva, občanského práva, nemovitosti, směnky, šeky, konkurz a vyrovnání, závazkové právo a odpovědnost za škodu

---

MUDr. Dana JenšovskáMUDr. Dana Jenšovská

místopředsedkyně dozorčí rady

MUDr. Dana Jenšovská je primářkou a ředitelkou Lékařského domu v Mezibranské, s.r.o. V roce 1987 dokončila studium na Fakultě dětského lékařství UK v Praze. Dvě odborné atestace ve svém oboru složila v letech 1989 a 1993. Během své kariéry absolvovala několik odborných stáží. První měsíční stáž na klinice v Trieste úspěšně zakončila v roce 1991 a navázala dvouměsíční stáží na University of Washington State, Seattle, USA. Pravidelně se účastní a přednáší na mezinárodních konferencích ORL lékařů v Argentině, Austrálii, Brasilii, Itálii, Izraeli, Německu, Portugalsku, Rakousku a USA. Své vzdělání si dále rozšířila v odborných kurzech o specializaci na endo-nasální chirurgii a otologii. Nelze opomenout roční kurz managementu ve zdravotnictví, kterým prošla v roce 2000.

---

Ing. Martin Potůček

Ing. Martin Potůček

člen dozorčí rady

Absolvoval v roce 1992 obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Od té doby pracuje v reklamě a marketingu. Nejprve v mediální agentuře Médea, později v reklamní agentuře DDB Needham Worldwide. Je majitelem reklamní a PR agentury GUIDELINE s r.o., která 20 let působí na českém i slovenském trhu. Od roku 2008 je členem prezídia Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace.